23Tháng 102017

PHÒNG TỔNG HỢP

1. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp cửa UBND Thành phố, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật;

2.      Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bộ phận 1 cửa của Chi cục

3.      Thẩm đinh và tổ chức thu các loại phí bảo vệ môi trường;

4.      Tổng hợp, tham gia xây dựng, chủ trì tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến công tác bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

5.      Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn  đề môi trường liên ngành, liên tỉnh;

        6. Tham mưu cho Chi cục Trưởng và Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ về môi trường đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện thuộc Thành phố và cán bộ địa chính - xây dựng xã, phuờng, thị trấn;

7.    Tham mưu cho Chi cục trưởng trình Giám đốc Sở trao tặng các giải thưởng, khen thưởng về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhận thuộc thẩm quyền quản lý;

8.    Tham gia tổ chức các hội nghị trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho Chi cục thực hiện;

9.   Hướng đẫn xây dựng, tổng hợp, theo dõi việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường của Thành phố;

10.   Dự thảo báo cáo trả lời tổ chức, cá nhân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiệm vụ của phòng;

11.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.