23Tháng 102017

Phòng Kiểm soát ô nhiễm

1.  Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn Thành phố;

2.   Giám sát quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố;

3.   Giúp Chi cục trướng thâm định trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật;

4.    Kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký hành nghể quản lý chất

   thải;

5.    Làm đầu mối phối hơp các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn;

6.    Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường;

7.   Tham mưu cho Chi cục trưởng trình Giám đốc Sở xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm mồi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đề nghị của các cơ sở đó;

8.    Đánh giá, cảnh báo và dự báo nguy cơ sự cố mối trường, Làm đầu mối chủ trì khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn thành phố; 

9.   Điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường;

10.   Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố;

11.   Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề nghị Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền;

12.   Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường và bồi thường thiệt hại liên quan đến môi trường;

13.   Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo chức năng nhiệm vụ được phân công;

14.    Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

15.  Tham gia xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường;

16.   Dự thảo báo cáo trả lời tổ chức, cá nhân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiệm vụ của phòng;

          17.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao;