23Tháng 102017

Phòng Thẩm định và đánh giá tác động môi trường

1.     Tham mưu cho Chi cục trưởng, Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND Thành phố về việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

2.  Tham mưu cho Chi cục trưởng, Giám đốc Sở thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

3.   Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện đề án bảo vệ môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư;

4.    Chủ trì phối hợp với Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường xây dựng chương trình quan trắc môi trường, quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quan trắc môi trường theo nội dung chương trình đã được phê duyệt, xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường;

5.    Tổ chức thực hiện công tác bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học;

6.  Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo chức năng nhiệm vụ được phân công;

7.    Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

8.   Dự thảo báo cáo trả lời tổ chức, cá nhân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiệm vụ của phòng;

9.   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.