Phòng Quản lý dự án và truyền thông

 1. Tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, các đề án, dự án về bảo vệ môi trường;
 2. Làm đầu mối thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi cục;
 3. Xây dựng và tiếp cận tìm kiếm các dự án hợp tác, tư vẩn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường;
 4. Thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho cộng đồng thông qua các cơ quan thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí, hội nghị, hội thảo, tập huấn;
 5. Tổ chức các chiến dịch, các hoạt động truyền thông môi trường nhân các sự kiện, các ngày lễ lớn;
 6. Tham gia phối họp với các tổ chức chính trị — xã hội thực hiện cổng tác giáo dục môi trường; phối hợp tổ chức các chương trình bồi dưỡng, các khoá huấn luyện ngấn hạn, phô biến kiến thức về khoa học, công nghệ và quản lý môi trường, phát triển bên vững phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn;
 7. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thưc hiên các Quy đính về tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn Thành phố;
 8. Đề xuất, phối hợp để xuất bản các tài liệu, ấn phẩm thông tin, tư liệu, các băng hình về các chuyên đề giáo dục, đào tạo và truyền thông môi trường;
 9. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình kế hoạch, dự án, đề án, biện pháp quản lý về giáo dục, đào tạo và truyền thông môi trường;
 10. Tham gia công tác biên soạn tài liệu, giáo trình, chương trình giảng dạy về môi trường cho các bậc học;
 11. Dự thảo báo cáo trả lời tổ chức, cá nhàn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ìiên quan đến nhiệm vụ của phòng;
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao;

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновости