23Tháng 102017

Giới Thiệu

GIỚI THIỆU

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 816/QĐ – UBND, ngày 18/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội.

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội (cũ) với Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Tây trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tây (cũ).

Trụ sở chính của Chi cục đặt tại: Tầng 9 Cung Trí thức, Số 80, Đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

1.    Vị trí: Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội; có tư cách pháp nhân đầy đủ; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.

2.    Chức năng: Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

- Thẩm định các chỉ tiêu môi trường và đa dạng sinh học trong các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phố;

-  Tổ chức thẩm định báo cáo đánh môi trường chiến lược; báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án tại phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ có thứ tự gồm: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31,  33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 61, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 94, 96, 99, 100, 101, 104, 107, 108, 109, 111, 113 và đề án bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố;

-  Tổ chức thẩm định báo cáo các dự án thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố;

-  Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức xác nhận việc đăng ký và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền;

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc bảo tồn đa dạng sinh học tại các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và việc thực hiện bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ không bao gồm cây trồng, vật nuôi trên địa bàn Thành phố;

- Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc thống kê hàng năm các chỉ tiêu về tình hình phát sinh và xử lý chất thải tại địa phương;

-  Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

-  Thẩm định, kiểm tra xác nhận việc thực hiện các nội dung, yêu cầu về cải tạo phục vụ môi trường và ký quỹ cải tạo phục vụ môi trường trong khai thác khoáng sản đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ỦY ban nhân dân Thành phố; hướng dẫn, kiểm tra việc nhập khẩu phế liệu theo thẩm quyền;

-  Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phòng ngừa, bảo vệ, khắc phục, cải tạo môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố;

-  Tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai huyện, quận, thị xã trở lên; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố môi trường;

-  Chủ trì xây dựng năng lực và huy động lực lượng khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố gây ra theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố;

-  Tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc lập, sửa đổi, bổ sung danh mục và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để;

-  Xác nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để; kiểm tra công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, việc thực hiện hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích theo quy định của pháp luật;

-  Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố theo quy định;

-  Thực hiện việc đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về môi trường và đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học, bồ thường và phục hồi môi trường, thu phí và lệ phí bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng chương trình quan trắc môi trường và tổ chức thực hiện quan trắc môi trường theo chương trình được phê duyệt; quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường của Thành phố;

- Xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trường và đa dạng sinh học của Thành phố;

- Tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc, quản lý số liệu quan trắc môi trường và đa dạng sinh học theo thẩm quyền;

- Tổ chức điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, đánh giá các hệ sinh thái, loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm) và nguồn gen bị suy thoái; đề xuất và triển khai thực hiện các biện pháp, mô hình bảo tồn, hồi phục, sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học tại địa phương;

- Hướng dẫn, tổ chức điều tra, lập Danh mục loài ngoại lai xâm hại và thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn Thành phố; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các loài sinh vật biến đổi gen; hướng dẫn kiểm tra các hoạt động về quản lý nguồn gen trên địa bàn Thành phố;

- Tổ chức thu thập, quản lý, thống kê, lưu trữ và cung cấp dữ liệu về môi trường; xây dựng, cập nhật, duy trì và vận hành hệ thống thông tin, tư liệu, cơ sở dữ liệu môi trường Thành phố; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo đa dạng sinh học Thành phố; tổ chức đánh giá, dự báo và cung cấp thông tin về ảnh hưởng của ô nhiễm và suy thoái môi trường đến con người, sinh vật;

- Tổng hợp, công bố thông tin về môi trường Thành phố theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường có liên quan, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học;

- Giúp giám đốc Sở tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực chất thải rắn;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã thuộc thành phố và cán bộ Địa chính – Xây dựng, cán bộ môi trường xã, phường, thị trấn, tuyên truyền, bổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề nghị Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường và bồi thường thiệt hại liên quan đến môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

- Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công thức thuộc Chi cục theo phân cấp của UBND Thành phố, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.