23Tháng 102017

Ký kết thành lập mạng lưới truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp

Sáng 25/7/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức lễ ký kết thành lập mạng lưới truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội năm 2014. Đây là hoạt động mang tính tự nguyện, thiết thực và hiệu quả dựa trên quy định của pháp luật.
Mạng lưới là kết quả của sự thống nhất hợp tác giữa các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ chức phi chính phủ, sở, ban, ngành... liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội trong lĩnh vực truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp. Đây là nơi chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, ý tưởng, thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong truyền thông cũng như hỗ trợ các thành viên xây dựng năng lực quản lý ô nhiễm công nghiệp...
Việc hình thành mạng lưới sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý triển khai hiệu quả, nhiệm vụ kiểm soát ô nhiễm công nghiệp; giúp thành phố đưa ra các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp cải thiện ô nhiễm; tăng cường sự phối hợp truyền thông giữa các tổ chức trong nước và chương trình hợp tác quốc tế; cung cấp, chia sẻ kiến thức, kỹ năng truyền thông về quản lý ô nhiễm công nghiệp... Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế hợp tác với các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, báo chí để triển khai các chiến dịch truyền thông...
Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vi khởi xướng mạng lưới, sẽ thực hiện việc điều phối các hoạt động của các tổ chức, đơn vị tham gia ký kết; chia sẻ thông tin về các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án, nhiệm vụ thực hiện theo từng năm cho các thành viên trong mạng lưới...
 
Hoài Hà