23Tháng 102017

50% cụm công nghiệp sẽ được xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Đến hết năm 2015, có trên 50% cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi vào hoạt động ổn định được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.
UBND TP vừa  phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015.
Riêng hai năm (2014 -2015), thực hiện đầu tư 16 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định được đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung. Năm 2014, triển khai xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 7 cụm công nghiệp. Năm 2015, triển khai xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 9 cụm công nghiệp.
Nguồn vốn xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung này được lấy từ ngân sách thành phố để hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (gồm các hạng mục thu gom, bể chứa, lắng, lọc, nhà vận hành và hàng rào bảo vệ trạm xử lý nước thải). Còn lại chủ đầu tư cụm công nghiệp thực hiện đầu tư (gồm thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu bảo đảm vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn QCVN40:2011/BTNMT.
Hà Nội hiện có 47 cụm công nghiệp nhưng chỉ có 7 cụm là có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 7/8 khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải nhưng khi đi vào vận hành, nhiều khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn.