23Tháng 102017

Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày 14/2/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực: Môi trường, Tài nguyên Nước, Tài nguyên khoáng sản, Khí tượng thủy văn, Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội. Theo đó,quyết định mới sửa đổi 03 thủ tục hành chính về lĩnh vực Đo đạc bản đồ và viễn thám tại quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND thành phố và thay thế các quyết định số 4573/QĐ-UBND ngày 01/8/2013; Quyết định dố 7087/QĐ - UBND ngày 26/12/2014; Quyết định số 4114/QĐ - UBND ngày 19/8/2015; Quyết định số 4589/QĐ - UBND ngày 11/9/2015; Quyết định số 352/QĐ - UBND ngày 21/01/2016; Quyết định số 2967/QĐ - UBND ngày 09/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội. Quyết định ban hành kèm theo danh mục các thủ tục hành chính mới, sửa đổi,thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội gồm: Lĩnh vực môi trường: 11 thủ tục; Lĩnh vực Tài nguyên nước: 13 thủ tục; Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản: 10 thủ tục; Lĩnh vực khí tượng thủy văn: 02 thủ tục; Lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám: 02 thủ tục. Giao chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chi tiết danh mục các thủ tục hành chính mới tại:http://tnmtnd.hanoi.gov.vn/dvctt/